Voor u staat de Perspectiefnota 2019-2023 van de gemeente Renkum. De perspectiefnota geeft op basis van het coalitieakkoord de richting aan voor de komende vier jaren. Het gaat daarbij om hoofdlijnen. Het is de bedoeling dat de raad op basis van de perspectiefnota kaders meegeeft aan het college. Deze kaders zijn leidend bij het opstellen van de begroting voor het komende jaar.