Inleiding

In 2018 werd duidelijk dat de financiële positie van de gemeente om een heroverweging vraagt van het tot dat moment gevoerde gemeentelijke beleid. Een heroverweging die we de afgelopen maanden in gang hebben gezet door projectmatig opnieuw na te denken over de taak, rol en positie die we als gemeente in willen en kunnen nemen in de Renkumse samenleving.
Het uitgangspunt van die heroverweging is geweest dat we de doelstellingen die we als gemeente nastreven zo veel als mogelijk in stand willen houden. We hebben opnieuw gekeken naar de activiteiten die we als gemeente ondernemen en in welke mate deze bijdragen aan het bereiken van onze doelstellingen.

Tijdens dat proces van heroverweging hebben we opnieuw nagedacht over de toekomst van onze gemeente. Wat zijn onze kernwaarden die we herkennen en waarderen? Op welke wijze willen we samenwerking met de samenleving verder betekenis geven?
We hebben focus aangebracht, randvoorwaarden en uitgangspunten geformuleerd.

Visie en kernwaarden
We willen dat Renkum als zelfstandige gemeente blijft bestaan. De unieke ligging tussen Rijn en Veluwe geeft ons een natuurlijk landschap waar we trots op zijn. Een omgeving die voor onze inwoners maar zeker ook voor onze bezoekers, van grote waarde is. Renkum heeft als groene gemeente veel te bieden. We willen dat zo veel mogelijk mensen daar van mee kunnen genieten zonder dat daarmee het landschap onder druk komt te staan en aan waarde gaat verliezen. Wij kunnen als zelfstandige gemeente blijven bestaan omdat we ook intensief regionaal willen samenwerken. We werken mee aan een sterke regio in het belang van de regio en daarmee in het belang van Renkum.

We hebben een bijzondere geschiedenis die voor altijd bij ons blijft horen. We zijn een Airborne gemeente. We willen dat toekomstige generaties zich blijvend kunnen herinneren met welke inzet gevochten is voor de vrede die we sindsdien in ons land kennen. Onze gemeente speelt in die geschiedenis een bijzondere rol. We houden de betekenis van de geschiedenis levend en dit maakt onze gemeente onderscheidend van anderen.

De schaal en omvang van onze gemeente en onze dorpen maakt het goed mogelijk om samenwerking dichtbij te realiseren. We kennen elkaar en dat maakt dat samenwerking op veel terreinen op een natuurlijke manier kan ontstaan. We zijn zes dorpen en samen één gemeente. Voor onze inwoners willen we een passend voorzieningenniveau handhaven. We kijken dan naar de aanwezigheid van voorzieningen op het niveau van het zijn van één gemeente en niet specifiek naar voorzieningen per dorp.

We zijn een zelfstandige gemeente met in ons DNA een natuurlijk landschap, een bijzondere geschiedenis en dorpen waar de mensen elkaar nog kennen. Veel inwoners van de dorpen zijn actief als vrijwilliger, mantelzorger of op tal van andere terreinen. Deze kernwaarden en de kracht van de inwoners willen we behouden, benutten en verder versterken. Dat is ook onze leidraad voor de koers van het sociaal domein waarin we het Renkumse antwoord moeten vinden voor de stijgende zorgvragen.

Uitgangspunten en randvoorwaarden
Toekomstbestendig zijn en blijven vraagt om een financiële basis die stabiel is en een voorzieningenniveau dat past bij de schaal van onze gemeente. Stabiel door minder gevoelig te zijn voor conjuncturele veranderingen en de vergoedingen die we van het rijk ontvangen. Dat vraagt om een situatie waar het beheer op orde is en blijft. Dat vraagt ook om structurele ontwikkelruimte zodat we de financiële ruimte hebben om beleid en projecten voor Renkum uit te uitvoeren.

Kiezen in plaats van stapelen van ambities, wordt de opgave voor de komende periode zodat de gekozen ambities financieel en kwalitatief zijn te realiseren.

Bij een visie op de toekomst hoort ook een gemeentelijke organisatie van de toekomst. Een organisatie die ondersteunend en projectmatig werkt aan het realiseren van de doelen. We zien daarin rollen sterk veranderen. De verschuiving van “klassiek” beleid, dat veelal uitging van meerjarige stabiliteit, naar grotere wendbaarheid met “slechts” enkele kaders waarbinnen gehandeld wordt. Van een organisatie die hoofdzakelijk handelt vanuit regels en procedures naar een organisatie die handelt vanuit mogelijkheden en passende oplossingen. Zorgen dat zaken worden gerealiseerd en niet overnemend en zelf zorgen voor realisatie.
We zien een compacte organisatie ontstaan met voldoende strategisch vermogen. Regisseurs, minder beleidsmakers en een groei in kwaliteit naar excellente uitvoering.

Opbouw en vervolg
In de perspectiefnota brengen we eerst in beeld welke ontwikkelingen met financiële gevolgen we op ons af zien komen. Samen met de begroting 2019 en de voorjaarsnota 2019 vormt dit de opgave waar we voor staan.
Vervolgens zijn voorstellen uitgewerkt op de negen clusters van activiteiten en is een eerste doorkijk gemaakt van wat dit betekent voor de organisatie en bedrijfsvoering.

De perspectiefnota is de basis voor het opstellen van de begroting 2020. Met het vaststellen van de perspectiefnota geeft u als Raad opdracht om de voorliggende opgaven en voorstellen in de begroting 2020 te verwerken. Voor een aantal voorstellen waarvan de effecten direct in 2020 geëffectueerd moeten worden, is het noodzakelijk dat uw Raad bij de perspectiefnota besluit tot uitvoering van deze voorstellen. Dit betreft voorstellen die andere organisaties treffen en vanwege de zorgvuldigheid tijdig duidelijkheid moeten krijgen over de consequenties die dit voor hen heeft vanaf 2020. In het Raadsvoorstel zijn deze besluiten separaat opgenomen.

ga terug